Tworzenie rzeczywistości

Pod tym intrygującym tytułem chciałbym przedstawić, jak odkryta i dostępna wiedza opisuje doświadczaną przez nas rzeczywistość i nasze możliwości świadomego wpływania na nią. Jeżeli zwrócimy uwagę na źródła tej wiedzy, to okazuje się że jest zawarta praktycznie w każdej starożytnej kulturze. Na nowo odkrywana jest przez kulturę zachodnią – widzimy ją w odkryciach fizyki kwantowej, astrofizyki i medycyny. Ale aby skutecznie skorzystać z tej wiedzy, stajemy przed koniecznością zmiany patrzenia na siebie, na ludzi i otaczający nas świat. Musimy przyjąć często zupełnie nowe poglądy na nasze życie, aby było możliwe zrozumienie co się dzieje z nami i dlaczego. A więc co takiego powinniśmy zaakceptować, aby dać sobie szansę na świadomą zmianę naszego życia?

Materia i Energia

Największą „rewolucją” w sposobie patrzenia na materię i rozpowszechnienia świadomości o wszechobecności energii są odkrycia fizyki kwantowej, które podważyły nasze przekonania o niezmienności materii. Wprowadziły one pogląd (udowodniony naukowo), że cała materia ożywiona i nieożywiona na poziomie budowy atomu połączona jest nierozerwalnie polem energii, której istoty jeszcze w pełni nie opisano. Każdy z nas uczył się na fizyce o budowie atomu, pamiętamy, że wokół jądra krąży elektron, a pomiędzy elektronem i jądrem jest „pusta” przestrzeń. Jeżeli teraz uświadomimy sobie, że obszar zajmowany przez jeden atom to w 99,99..% przestrzeń i uwzględniając, że nasze ciało jest zbudowane z niewyobrażalnej liczby takich atomów, to należy analogicznie przyjąć, że jesteśmy w 99.99..% przestrzenią. Jedynym problemem w pogodzeniu się z taką logiką jest percepcja naszych zmysłów, które nie pozwalają nam tego zaobserwować. Dla pokazania skali przykład – jedna kropla wody zawiera około 10 tysięcy miliardów miliardów atomów wodoru i tlenu. Kolejnym odkryciem fizyków jest to, że przestrzeń wewnątrz atomu i poza nim, nie jest pusta, ale wypełnia ją energia, dzięki której elektron może krążyć wokół jądra. Znaczenie tych odkryć i konsekwencje dla zmiany postrzegania świata, w którym żyjemy, w czytelny sposób opisał Gregg Braden w książce „Boska Matryca”, a zbieżność nowych poglądów fizyków kwantowych i filozofii Wschodu w ciekawy sposób opisuje fizyk i filozof, Fritjof Capra w swojej książce „Tao fizyki”. W efekcie badań nad cząstkami pojawiły się nowe spostrzeżenia, które dotyczą naszego wpływu na materię. Okazało się, że sposób pomiaru cząstek wpływa na ich zachowanie. Inaczej mówiąc skupienie świadomości w określonym punkcie przestrzeni powoduje pojawienie się tam cząstki. Następstwem tej obserwacji jest pojawienie się nowych koncepcji opisujących pole wypełniające przestrzeń i zachowanie materii – pole jest zbiorem wszystkich możliwych pozycji np. cząstki, a nasza świadomość ma wpływ na pojawienie się jej w określonym punkcie przestrzeni. Czyli to pole istniejące wokół nas i w nas jest potencjałem/przestrzenią wariantów, a świadomość jest tym, co powoduje manifestację konkretnego wariantu w materii. Pod wpływem wielu eksperymentów pojawiło się pojęcie Pola Zunifkowanego, tzw. Pola Superstrun, które jest podstawą jedności we Wszechświecie. Podsumowując tę bardzo krótką prezentację nowego patrzenia na materię i przestrzeń należy wymienić, że: (1) wszytko jest energią, różni się tylko poziomem wibracji (częstotliwością drgań) (2) pole energii łączy nas z każdym aspektem naszej rzeczywistości, a telepatia, bioterapia, radiestezja, oddziaływanie na odległość są tylko jednymi z bardzo wielu możliwości, jakie daje istnienie tego pola energii (zunifikowane pole) (3) wszechświat jest holograficzny (najmniejszy element zawiera informację o całości) (4) materia jest przejawem wszechobecnej świadomości.

Chciałbym tu przytoczyć cztery cytaty, które oddają to, do jakich wniosków doszła fizyka kwantowa na przestrzeni kilkudziesięciu lat:

Max Planck – Florencja 1944 rok: „Jako człowiek, który poświęcił całe swoje życie najczystszej nauce, studiom nad materią, tyle mogę wam powiedzieć o wyniku moich badan nad atomami: Nie istnieje materia jako taka! Wszelka materia powstaje istnieje jedynie za pomocą pewnej siły, która wprawia cząsteczki atomu w wibracje i utrzymuje ten najbardziej mikroskopijny system słoneczny w całości… Musimy uznać istnienie za tą siłą świadomego i inteligentnego Umysłu. Ten umysł jest matrycą wszelkiej materii”

Albert Einstein: „Tworzywo, z którego zbudowany jest świat, ma charakter pojęciowy”

Dr Amit Goswami: „Naprawdę musisz sobie zdać sprawę z tego, że nawet świat materialny wokół nas, krzesła, stoły, pomieszczenia, dywan, one wszystkie nie są niczym innym, niż możliwymi poruszeniami świadomości.”

Dr John Hagelin: „Jest tylko jedno uniwersalne pole inteligencji (zunifikowane pole) u podstaw wszystkiego: materii i umysłu”

Ciało i Umysł

Badania i odkrycia współczesnej medycyny (obejmujące ciało i psychikę) pokazują zbieżność z tym, co przedstawia fizyka kwantowa. W 1966 r. Karl Pribram (prof. psychologii i neurofizjologii) wysunął hipotezę, zgodnie z którą mózg działa na zasadzie wzajemnych oddziaływań z rzeczywistością, interpretując częstotliwości napływających z zewnątrz fal i gromadząc informacje w taki sposób jak hologram, co oznaczałoby, że pamięć nie jest zlokalizowana w jakiejś jednej części, lecz jest rozproszona po całym mózgu. Według Pribrama podstawowa rzeczywistość jest energetycznym zapisem, jaki nasz mózg odbiera przez zmysły, które działając wspólnie tworzą złudzenie otaczającego nas świata. Pribram twierdzi również, że mózg przetwarza informacje w sposób konwencjonalny, a to oznacza, że będziesz doświadczał zgodnie ze swoimi oczekiwaniami opartymi na tradycji i wpojonych przekonaniach. Efektem tych odkryć jest pojawienie się koncepcji holograficznego myślenia, które opiera się na następujących założeniach natury rzeczywistości: [1] Świadomość jest podstawową rzeczywistością [2] Wszystko jest wzajemnie połączone [3] Każdy kawałek zawiera całość [4] Czas jest holograficzny [5] Indywidualizacja i energia są podstawą wszechświata [6] Całość jest większa od sumy swoich części [7] Świadomość tworzy rzeczywistość i swoje własne doświadczenie rzeczywistość.

Ciekawe odkrycia będące wynikiem badań nad błoną komórkową i jej wpływie na to jak komórki przyjmują i przetwarzają informację pokazały, że geny i DNA nie kontrolują naszego życia biologicznego. To sygnały ze środowiska zewnętrznego komórki kontrolują DNA i do tych sygnałów zaliczają się również sygnały energetyczne pochodzące od naszych myśli (zarówno pozytywne, jak i negatywne). Odkrycia te prezentowane są w książce Bruce’a Liptona „Biologia przekonań”. Jednym z istotnych wniosków przedstawionych w tej pracy jest twierdzenie, że w procesie leczenia koniecznym jest uznanie istnienia energii i znaczenia umysłu (przekonania utrzymywanego w umyśle) w tym procesie. Następny obszar badań, który potwierdza znaczenie świadomości człowieka dla jego stanu psychicznego, zdrowia i jego doświadczenia życiowego są wyniki prac w psychiatrii i kinezjologii opisane w książce David’a R. Hawkins’a „Siła czy Moc”. Znaczącym osiągnięciem jest stworzona mapa świadomości człowieka, która prezentuje powiązania pomiędzy emocjami przeżywanymi przez człowieka a jego stosunkiem do świata i siebie, oraz poziomem dostępnej energii na poszczególnych poziomach świadomości. Pokazuje również jakie emocje charakteryzują poszczególne poziomy świadomości i determinują zachowanie człowieka. Ważnym elementem książki jest również prezentowane przekonanie, że należy przyjąć fakt istnienia sfery duchowej naszego życia, która manifestuje się poprzez uczucia i przeżywane doświadczenia. W książce zaprezentowany jest również pogląd, że wszystkie emocje, nasz sposób myślenia, nasze postrzeganie dobra czy zła determinowane są przez wzorce energetyczne pochodzące z wyższej świadomości, a człowiek dysponując wolną wolą dokonuje wyborów podłączając się do wzorców wspierających lub hamujących jego rozwój. Kolejnym obszarem medycyny, który przyniósł zaskakujące odkrycia są badania biochemiczne. Dr Stanisław Rybicki, autor metody energoinformacyjnej syntezy równoległych zjawisk, w 2006 roku z biologicznie nieaktywnej mieszaniny molekuł kwasu mlekowego uzyskał biologicznie aktywną mieszaninę molekuł tej substancji (efekt około 30 lat badań). Teoria, która stała się podstawą tego odkrycia opisana została w serii książek pod nazwą „VIP DOSTROJENIE”. Autor opisuje w niej stworzony przez siebie biologiczno-duchowy klucz-model człowieka. Zdrowie człowieka (ciało i psychika) jest efektem dostrojenia się do Uniwersalnych Praw Kosmosu (VIP) oraz Cech Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości. W tym przypadku leczenie widziane jest jako zestrojenie poziomu fizycznego i umysłowego z poziomem duchowym, który ma bezpośredni dostęp do praw kosmicznych.

Człowiek – Istota Energetyczna

Wróćmy na chwilę do budowy atomu i opinii fizyków mówiących o tym, że bez udziału energii atom nie mógłby funkcjonować. A więc energia znajdująca się w przestrzeni jest paliwem napędzającym ten układ. Ponieważ nasze ciało zbudowane jest z takich samych atomów, to oznacza, ze żyjemy dzięki energii z otoczenia (nazwy z filozofii Wschodu: prana, lung, chi, ki, czy polinezyjskiej: mana) oraz wytwarzając energię chemiczną z pożywienia. Jest też faktem naukowym, że nasze ciało funkcjonuje w oparciu o procesy elektryczno-chemiczne. Mózg pracując wytwarza mikro impulsy elektryczne, które przesyłane poprzez system nerwowy w synapsach zamieniane są na procesy chemiczne. Wiemy z fizyki, że tam gdzie jest prąd elektryczny występuje pole elektryczne. To też dotyczy naszego ciała, które otoczone jest takim polem, zwanym biopolem (aura człowieka). Np. badania serca wykazały, że wytwarza ono pole magnetyczne kilka tysięcy razy silniejsze niż mózg i częstotliwości tego pola mają wpływ na nasze emocje. Więc wynikałoby z tego, że używane słowa „kieruj się sercem” albo „co ci serce podpowiada” nie są pustymi słowami. Jeżeli teraz przypomnimy sobie, że cała przestrzeń wypełniona jest polem, którego jedną z cech jest elektromagnetyzm, to oczywiste jest, że nasze biopole w każdej sekundzie naszego życia jest w interakcji z tym polem. To też oznacza, że informacje docierają do naszej świadomości zarówno poprzez zmysły, jak i nasze biopole. Jeżeli śpimy i nasza świadomość wyłącza się, to nasze pole się nie wyłącza, tylko cały czas „pracuje”. Kolejną nowością, która zaskoczyła świat nauki to badania nad ludzkim DNA, które wykazały, ze ludzkie DNA oddziaływuje/komunikuje się z fotonami światła. Opis tych doświadczeń prezentuje również w swojej książce Gregg Braden. Teraz wróćmy na chwilę znów do fizyki kwantowej. Fizycy odkryli cząstki o nazwie neutrina. Poruszają się one z prędkością światła, mają masę bardzo bliską zeru i ciekawą ich cechą jest to, że nasza Ziemia nie jest dla nich żadną przeszkodą. Ich obecność jest rejestrowana poprzez efekty energetyczne jakie wywołują podczas przechodzenia przez materię. Ogromna ilość neutrin przelatuje przez ziemię w ciągu jednej sekundy i dotyczy to też naszych ciał. Według fizyków w ciągu jednej sekundy przez ludzkie ciało przelatuje około 50 bilionów neutrin. Jeżeli neutrina wywołują reakcje energetyczne na poziomie atomu to znaczy, że ich przelot przez nasze ciała też na poziomie atomowym przynosi jakieś skutki. Jakie wnioski nasuwają się pod wpływem tych informacji: (1)  ludzkie ciało na poziomie budowy atomu podlega takim samym prawom jakie obserwuje fizyka kwantowa podczas eksperymentów naukowych dotyczących cząstek elementarnych (2)  ludzkie ciało żyje m.in. dzięki zachodzącym w nim procesom elektrycznym i chemicznym (3)  pole wytwarzane przez ludzki organizm stanowi stałe połączenie z otaczającym nas światem poprzez wszechobecne pole, w którym jesteśmy.

Człowiek jako Świadomość

Teraz popatrzmy na nas jako świadomość, która doświadcza otaczającego ją świata z poziomu umysłu w myśl słów Kartezjusza „myślę, więc jestem”. Tak najczęściej rozumiemy fakt doświadczania naszego istnienia. A co to myślenie oznacza dla naszego organizmu, kiedy reagując na otaczającą nasz rzeczywistość pojawiają się różne uczucia i emocje. Co to dosłownie oznacza, że przeżywamy emocje. Naukowcy odkryli, że pojawienie się emocji, jest tak naprawdę efektem uruchomienia przez mózg specyficznej substancji chemicznej lub kombinacji kilku substancji (neuropeptydy, neurohormony), które docierając do każdej komórki w ciele wywołują efekt przeżywania całym ciałem tej emocji. To też oznacza, że przeżywany „chemicznie” stan emocjonalny przez cały organizm jest odwzorowywany w naszym biopolu (zmiana kolorów naszej aury). Dlaczego ta informacja jest ważna. Ponieważ nasze procesy myślenia, odczuwania, przeżywania są odwzorowywane chemicznie w komórkach naszego ciała, i jednocześnie w naszym biopolu. Czyli nasz stan świadomości i związane z nim uczucia (radość, zadowolenie, złość, lęk) w końcowym efekcie jest widoczny w naszym biopolu. Jeżeli teraz połączymy odkrycia fizyki kwantowej, odkrycia z zakresu medycyny (Karl H.Pribram, Bruce Lipton, David R.Hawkins, Dr Stanisław Rybicki), to nasuwa się wniosek, że nasz sposób myślenia, odbierania rzeczywistości opiera się na naszym wewnętrznym systemie przekonań (tradycja, doświadczenia życiowe). Ten wewnętrzny stan przekonań ma wpływ na stan naszej psychiki oraz związanych z nią stanów emocjonalnych, stanu naszego zdrowia i naszego biopola. Jeżeli sięgniemy teraz do opisu naszego pola energetycznego z punktu widzenia filozofii wschodu (czakry, meridiany) to narzuca się spostrzeżenie, że opisy są bardzo podobne. Dotyczy to przede wszystkim dostrzeżonych zjawisk i zależności pomiędzy tymi zjawiskami. To zbliżenie czy podobieństwo zauważalne jest najbardziej w kwestiach dotyczących pracy umysłu, stanów emocjonalnych, opisywanych mechanizmów pozwalających na świadome korygowanie swoich stanów emocjonalnych, wpływanie na stan zdrowia, osiąganie celów ( m.in.: NLP, metoda Silvy, hipnoza, regresja hipnotyczna, różne metody psychoterapeutyczne uwzględniające podział naszej jaźni na podświadomość, świadomość, nadświadomość lub różnych „pozycji” postrzegania rzeczywistości). Biorąc pod uwagę chemiczne procesy zachodzące podczas przeżywania emocji przez nas, naukowcy odkryli, że te same mechanizmy zachodzą w organizmach jednokomórkowych, co nasunęło taki wniosek – wzorce emocji były wcześniej niż ludzie. Z prezentowanych wcześniej poglądów (m.in. J.Hagelin, David R.Hawkins) jednoznacznie wynika, że ludzka świadomość jest odbiciem/fragmentem wszechobecnej świadomości. Że nasza wiedza, odkrycia nasz sposób postrzegania świata, nasza świadomość otaczającej nas rzeczywistości jest tylko naszą zdolnością odczytywania tego od wyższej świadomości. Podsumujmy: (1) nasza świadomość jest energią, nasz proces myślenia będący efektem naszej świadomości istnienia jest procesem energetycznym (2)  to co osiągamy w naszym życiu jest efektem rozwinięcia umiejętności odczytywania informacji z wyższej świadomości – pola świadomości które nas otacza (3)  nasze biopole będące odbiciem naszej świadomości jest anteną nadawczo-odbiorczą, dzięki której cały czas wymieniamy informacje z otaczającym nas światem

Jak Tworzymy Naszą Rzeczywistość

Można zadać sobie pytanie dlaczego informacje przedstawione wcześniej są istotne, jakie mają one znaczenie dla naszego codziennego życia. Każda nowa koncepcja, nowy pogląd powoduje powstanie w naszym mózgu nowych neuronów (i w efekcie nowej części sieci neuronowej), co powoduje, że dajemy sobie szansę na dostrzeżenie zjawisk wokół nas, które są, ale wcześniej ich nie dostrzegaliśmy ponieważ nasza świadomość nie zdawała sobie sprawy, że są możliwe. Dobrym przykładem tego mechanizmu jest fakt zakupu np. nowego samochodu – model samochodu, który kupiliśmy zaczynamy zauważać z częstotliwością zdecydowane większą niż przed zakupem. A więc naszym zachowaniem w stosunku do nowych poglądów powinna być otwartość i chęć zweryfikowania nowych spostrzeżeń. Nasuwa się kolejne pytanie jak informacje przedstawione tutaj pomogą nam praktycznie wpływać na nasze życie i na czym polega ten wpływ. Aby to zrozumieć pozostał nam jeszcze jeden element dotyczący naszej indywidualnej świadomości (osobowości, jaźni). Konieczne jest przyjęcie faktu, że nasza świadomość ma bardziej skomplikowaną naturę. Terminy podświadomość, świadomość, nadświadomość są znane i wywodzą się z psychologii, natomiast tym pojęciom nadamy znaczenie bardzo zbliżone do opisu znanego z filozofii Huny (niższe Ja, średnie Ja, wyższe Ja). A więc jakie cechy/funkcje posiadają te części naszej pełnej świadomości: – podświadomość – odpowiada za pamięć i emocje, przyjmuje wszystko dosłownie, brak logiki, kontroluje formy myślowe oraz autonomiczne funkcje organizmu, telepatia, – świadomość – racjonalny umysł, pełna zdolność myślenia i logicznego rozumowania, brak pamięci, – nadświadomość intuicja, „anioł stróż”, komunikacja z wyższymi siłami.

Zajmiemy się teraz podświadomością, która jest w tym momencie dla nas kluczowa. Podświadomość pamięta wszystko nie tylko z naszego obecnego życia, ale pamięta wszystko co działo się w naszym rodzie, a więc jest to pamięć wielopokoleniowa przekazana nam przez rodziców. Pamięć ta zawiera zarówno sytuacje jak i emocje z nimi związane. Jaki ma to wpływ na nasze obecne życie? Jeżeli za pomocą dowolnej techniki regresji hipnotycznej odbędziemy podróż w głąb naszej podświadomości i zadamy pytanie co było np. przyczyną przykrego wydarzenia w naszym obecnym życiu, to podświadomość może nam pokazać np. sytuację z naszego dzieciństwa, jeżeli zadamy pytanie, co było przyczyną tego wydarzenia w dzieciństwie, to może nam zostać pokazane wydarzenie w którym brał udział nasz ojciec, dziadek albo możemy zobaczyć wydarzenie np. w starożytnym Egipcie. Po takiej sesji zaczynamy dostrzegać przyczynowość w naszym życiu, że wydarzenia które się pojawiły mają swoją przyczynę, a nie są efektem ślepego losu. W tym momencie pojawia się pytanie dlaczego te wydarzenia z przeszłości mają wpływ na mnie, jeżeli nie brałem w nich bezpośredniego udziału ewentualnie brałem udział jako ktoś inny w przeszłości (reinkarnacja). Ponieważ efektem tych wydarzeń są emocje i utrwalony w przez nie wzorzec myślowy. A więc bezpośrednio działa wzorzec myślowy np. jak mogę być kochany jeżeli zrobiłem coś takiego złego, nie zasługuję na pieniądze bo oszukiwałem ludzi itd. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, ze nasz mózg nie rozróżnia przeszłości, czy przyszłości, cały czas postrzega tu i teraz, to wszystkie wzorce myślowe jakie przejęliśmy w chwili narodzin są nadal aktualne (karma). Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tych uwarunkowań. Możemy je dostrzec poprzez to co myślimy o sobie i o świecie. Jeżeli myślę o sobie w kategoriach, ze inni mają szczęście, a ja nie. Że się do czegoś nie nadaję, że na coś nie zasługuję, że nie jestem dość wartościowy itd. To jest to efekt wzorców ukrytych w podświadomości. Często mówimy o sobie, taki jestem i nic na to nie poradzę. Ponieważ nauczono nas, że pewne rzeczy są niezmienne, że życie jest przypadkowe, taki los i co ja mogę z tym zrobić. Jeżeli teraz zaakceptujemy, że nasze życie jest po prostu odbiciem tego co nosimy w swoim wnętrzu, że nic co nas spotyka nie jest przypadkowe, to wtedy zadajemy sobie pytanie czy mogę to zmienić. Możemy i to wiele. Jeżeli zaczniemy patrzeć na sytuacje w naszym życiu przez pryzmat myśli i emocji jakie one wywołują to będziemy wiedzieli czym mamy się zająć. Jeżeli odważymy się na taką zmianę w podejściu do swojego życia, to możemy wiele zmienić, co objawi się poprawą naszych relacji z otoczeniem, może poprawić się sytuacja materialna, zaczniemy realizować marzenia. Jest wiele metod, które nam na to pozwolą i co ciekawe, możemy szybko doświadczyć, że opisywane mechanizmy działają. Jak zawsze nasza wiara pochodzi z naszych doświadczeń. Natomiast jeżeli nie odważymy się sami na sprawdzenie, czy to jest możliwe, to nie będziemy mogli doświadczyć czegoś co może zmienić nasze całe postrzeganie życia. Uwolnienie się od tych wzorców jest konieczne ponieważ nasze myśli, działania, modlitwy, oczekiwania przechodzą od naszej świadomości do podświadomości a następnie do nadświadomości. Jeżeli nasza np. afirmacja świadomie wypowiedziana natrafi w podświadomości na wzorzec, który temu przeczy to w efekcie realizowane jest coś odwrotnego od naszego zamierzenia. Wszyscy znamy słowa z Biblii „proście a będzie Wam dane”, ale czy do końca wiemy o co prosimy. Jeżeli kładziemy się spać i nasza świadomość się wyłącza, to podświadomość cały czas działa i promieniuje swoim systemem wzorców. Z systemem wzorców łączy się coś co nazywane jest karmą. Czym jest więc nasza karma o której mówią filozofie Wschodu. Są osądami rzeczywistości, wyborami niezgodnymi z miłością i prawami boskimi, lub zobowiązaniami, które przekraczają granice jednego istnienia. Karma to konieczność przejścia jeszcze raz przez te sytuacje aby mieć szansę dokonania poprawnego wyboru. Mając wolną wolę możemy sami podjąć działania, zamiast czekać na coś nieprzewidywalnego w naszym życiu. Należy tu przytoczyć jeszcze jeden podział jakim posługujemy się aby opisać te mechanizmy. Świadomy i nieświadomy umysł. Świadomym umysłem nazywamy to czego jesteśmy świadomi jako jednostka, to rozpoznana część naszej istoty i natury rzeczywistości, natomiast umysł nieświadomy to wszystko czego jescze nie rozpoznaliśmy w sobie i otaczającej nas rzeczywistości. Im więcej tych mechanizmów rozpoznamy, doświadczymy, tym większy mamy wpływ na to co dzieje się w naszym życiu. Na zakończenie cytat, który oddaje sens tego co chciałem przekazać pisząc ten artykuł.

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.” C.G.Jung

Robert Kołodziej